bel gratis 0800-2040

PMA voetbalpoule

Algemene voorwaarden

Deelname is gratis en geheel vrijblijvend.

 

Als je je nog niet hebt aangemeld, meld je dan nu hier aan. Het is gratis en geheel vrijblijvend.

PMA voetbalpoule

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn deze voorwaarden van toepassing. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website.


1. Niet toegestane handelingen


1.1 Het is niet toegestaan deze website en de daarop bevindende informatie op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden.


1.2 Het is niet toegestaan de werking van deze website met producten en diensten te belemmeren, met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming.


1.3 Het is niet toegestaan deze website en de daarop bevindende informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, met inbegrip van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op deze website en de daarop bevindende informatie.


1.4 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling als bovenomschreven wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de toegang tot de website wordt geweigerd en ieder gebruik van de website wordt ontzegd. Eventuele schade zal op de veroorzaker volledig worden verhaald.


2. Privacybeleid


2.1 Wanneer u via deze website persoonsgegevens opgeeft, zoals naam, adres of e-mail adres, worden deze gegevens opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten en, met uw toestemming, producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke voorkeuren.


2.2 Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


2.3 Op deze website kunt u links naar andere websites aantreffen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven en / of instellingen.


3. Deelname en prijzen


3.1 Deelname is gratis en geheel vrijblijvend. Door uw deelname aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


3.2 De prijswinnaars worden zo spoedig mogelijk na iedere speelronde bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


4. Aansprakelijkheid


4.1 De eventuele producten en diensten, voorwaarden en uitvoering van de aanbiedingen zijn voor de uitsluitende verantwoordelijkheid van de desbetreffende aanbieder. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in de producten en diensten, alsmede de gevolgen daarvan.


4.2 Wij geven geen garanties over de inhoud en werking van deze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in deze website, problemen met het oproepen van producten en diensten, of voor schade door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken van deze website en de daarop aangeboden producten en diensten.


4.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde of personen waarvoor wij wettelijk aansprakelijk zijn en deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken, waaronder gegevensverlies niet wordt begrepen.


5. Wijziging voorwaarden


5.1 Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen de website en / of de producten en / of diensten gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.


5.2 Op het gebruik van deze website en de daarop aangeboden producten en diensten zijn deze voorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van de aanbiedingen, zoals vermeldt op deze website.


versie 30 juli 2008